Com a conseqüència de la crisi econòmica que des de fa uns anys afecta a la nostra societat, la xifra de famílies que s’han vist impossibilitades a l’hora de fer front al pagament de les seves hipoteques ha crescut de manera exponencial. El mateix ha succeït amb el nombre de persones que es van veure involucrades en procediments d’execució hipotecària. Però la pitjor conseqüència de totes va ser la gran quantitat de ciutadans que, tot i haver perdut les seves cases, van continuar mantenint els deutes que els havien portat al desnonament. Davant aquesta situació, el Govern va decidir prendre mesures a través de la redacció d’un Reial decret llei, el RD-L 6/2012, de 9 de març, en què es van recollir una sèrie de mesures urgents per a la protecció d’aquells deutors hipotecàries que no tinguessin recursos suficients.

Va ser d’aquesta manera com va sorgir la figura jurídica de la dació en pagament. Aquesta figura permet al deutor fer entrega del seu habitatge a l’entitat bancària com a pagament del seu deute, quedant així alliberat de la mateixa.

Advocats dació en pagament Mataró

No obstant això, no qualsevol persona pot acollir-se a aquesta mesura per tal de desfer-se del préstec hipotecari contret amb el seu banc. A la nostra assessoria jurídica, a través dels nostres advocats especialistes en dació en pagament, li vam explicar quins requisits s’han de complir per poder acollir-se a aquestes mesures:

dacion pago

1.- La família afectada només podria estar en possessió d’un únic habitatge, que serà sobre la qual malgrat el deute hipotecari.

2.- Així mateix, aquesta família no disposarà dels ingressos, drets o béns necessaris per satisfer periòdicament el pagament del seu deute.

3.- I, finalment, la quota hipotecària que han de pagar no podrà ser inferior al 60% dels ingressos que entrin en el nucli familiar.

 

Només complint tots i cada un d’aquests requisits una persona podrà estar en disposició de sol·licitar la dació en pagament del seu habitatge a la seva entitat bancària. No obstant això, no es tracta d’un procés senzill. Per això, els nostres advocats de Mataró s’han especialitzat en aquest tipus de casos: per poder proporcionar als nostres clients tota l’ajuda que sigui necessària perquè vegin resolta la seva situació en el menor temps possible.

En un primer pas, la nostra assessoria a Mataró s’encarregaria de comunicar la situació del nostre client a la seva situació bancària. A partir d’aquest moment, el banc hauria d’oferir la possibilitat de dur a terme una reestructuració del deute hipotecari contret amb l’objectiu de proporcionar certes facilitats: l’ampliació del termini total d’amortització, una rebaixa del tipus d’interès o l’establiment d’un període de carència de dos a quatre anys.

Si, tot i així, la incapacitat del client per pagar mensualment la quota hipotecària persisteix, els nostres professionals s’encarregarien de donar el següent pas: sol·licitar a l’entitat bancària la quitació del deute o, dit d’una altra manera, la rebaixa del total del deute.

Només després de comprovar que ni tan sols d’aquesta manera es va a poder fer front al pagament del deute nostres advocats podran sol·licitar la dació en pagament i cancel·lar per complet el deute contret a través del lliurament de l’habitatge.

Evidentment, el lliurament de l’habitatge no es durà a terme de forma immediata, sinó que el client comptarà amb fins a dos anys en els quals podrà continuar habitant en ella satisfent una renda anual de només el 3% del deute.