Assessorament legal d’assumptes civils i penals:

 • Civil I Familia: processos judicial I extrajudicials en materia d’herències, divorcis, contractes de compravenda, lloguer, reclamacions de quantitats, incapacitats, adopcions.
 • Penal: Judicis de faltes, violencia de gènere, violencia domèstica.

Execucions judicials.

Assessorament Fiscal Empreses / autònoms:

 • Disseny de l’estructura comptable.
 • Seguiment sistemàtic del procés comptable.
 • Serveis de comptabilització i mecanització.
 • Revisions, pre-auditoria i pre-inspeccions.
 • Planificació fiscal a curt termini.
 • Liquidació d’impostos: renda, societats, successions, etc.
 • Confecció de Comptes Anuals.
 • Assessorament i assistència a inspeccions.

Gestió IBI.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i jurídiques.

assessorament legal

Assegurances vehicles i de bens immobles.

Reclamacions patrimonials.

Finances:

 • Diagnosi de la situación financera.
 • Planificació financera.
 • Operacions de refinançament.
 • Assessorament i assistència en operacions bancàries.
 • Gestió de tresoreria.
 • Auditoria de l’operativa empresa-banca.
 • Assessorament de gestió de patrimonis.
 • Auditoria de comptes.
 • Tramitació de subvencions.
 • Reclamacions a entitats bancàries de swaps, deutes subordinats, participacions preferents i altres productes bancaris.

Mercantil: Constitucions de societats, gestió societària, reestructuració empresarial, apoderaments.

Laboral. Incapacitats per invalidesa davant la Seguretat Social.

Redacció de dictamens.

Assessorament i assisténcia jurídica en negociacions i transaccions.

Direcció i seguiment d’assumptes judicials.

Arrendaments: confecció de contractes, reclamacions de rendes.

Comunitari: reclamació de quotes comunitaries, impugnació d’actes comunitàries.

Execucions Judicials.